ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

  

ܠܫܢܐ

 

 

ܒܝܬ ܩܪܝܢܐ ܕܐܪ݁ܡܝܐ

 

ܙܕܩ ܕܢܛܪ ܠܫܢܢ ܘܢܐܨܦ ܕܝܠܗ

 

ܟܬܝܒܬܐ ܥܠ ܡܬܚܫܚܢܘܬ ܡ̈ܠܐ ܥܘܕ̈ ܝܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.