ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

 

Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak.

Engelse Versie

Op 29 Augustus 2007 heeft de Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie samen met de Aramese Democratische Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië in Irak een brief gestuurd aan de Irakese overheid en aandacht gevraagd voor de situatie van de Arameeërs in Irak. De brief werd gestuurd aan President Calal Talabani, Premier Nuri Kamel al-Maliki en de minister van buitenlandse Hosyhar Zebari.

Hieronder treft U aan de brief die we tezamen met een historisch overzicht hebben gestuurd (dezelfde brief werd ook aan Calal Talabani en Hosyhar Zebari gestuurd)

Een aangepaste versie van deze brief hebben wij ook gestuurd aan de Koerdische Regionale Bestuur, te weten President Masud Barzani en Premier Nechirvan Barzani

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Regionale_Kurdische_Bestuur_Irak_29_8_2007.htm)

 


Nr.: 2007-08-29/17

Irak, Bagdad: 19 augustus 2007

Onderwerp: 

1  Verzoek tot het opnemen van de Inheemse Aramese Christelijke volk in de Irakese grondwet.

2  Onze positie over de zogenoemde “veilige haven” voor Christenen.

3  Help om ons volk te beschermen om in Irak te blijven.

 

Aan de zeer Eerwaardige Heer Nouri Kamel al-Maliki

Premier van het Republiek Irak

De Groene Zone

Bagdad, Irak.

 

Geachte heer de Eerste Minister,

De stichting Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale culturele en mensenrechten organisatie om wereldwijd de belangen van het Inheemse Christelijke Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniërs’) van Mesopotamië die sinds duizenden jaren vertoeven in de bakermaat van de beschaving. Dit oude Semitische volk, verdeeld in diverse denominaties and verspreid over het hele Midden-Oosten, telt ongeveer wereldwijd 8 miljoen mensen.

De drie aartsbisschoppen van de Syrische Orthodoxe kerk van Antiochië in Irak schrijven U deze brief samen met de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) en de Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie om U bewust te maken van de inheemse Aramese volk in Irak en vragen Uw hulp om ze op te nemen in de nieuw Irakese grondwet. Verder willen wij onze visies presenteren betreffende de zogenaamd “veilige haven” voor de Christenen zoals voorgesteld door sommigen.

Om ons volk in het kort aan U te presenteren, hebben wij een historisch overzicht voorbereid over de inheemse Aramese volk inclusief de getuigenissen van de briljante historici van zowel de West- Syrische alsmede van de Oost- Syrische kerk van Antiochië. De historische overzicht gaat over de Aramese oorsprong van de diverse denominaties, die in onze dagen worden aangeduid met exotische namen vanwege de bemoeienis van de Westerse missionarissen in de 16e en 19e eeuw.

Uwe Excellentie, zoals het U bekend moge zijn, heeft het Aramese inheemse volk een significante bijdrage geleverd aan de wereld beschavingen, met name door hun Aramese taal, gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Dit is misschien het best samengevat door een eminente geleerde van de Oxford University die zegt, “Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder….[1] Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur. [2]

Helaas wordt de bijdrage van het Aramese volk aan de wereld beschaving niet erkend in de nieuwe Irakese grondwet daar zij zijn uitgesloten. In artikel 124 lezen we, ““Deze constitutie zal de administratieve, politieke, culturele en onderwijs rechten garanderen voor nationaliteiten zoals Turkmenen, Chaldeeërs, Assyriërs en alle andere componenten. Een wet zal dit regelen”

De tweede kwestie die wij onder Uw aandacht willen brengen is de zogenaamd “veilige haven” voor Christenen. Zoals wij hebben begrepen zijn er sommige individuen (in het westen) die het hebben over een “veilige haven” voor de Christenen in Irak in de vlakte van Nineve, zonder ons in kennis te stellen, zonder onze goedkeuring of overleg met ons. Deze individuen presenteren zichzelf als “woordvoerder” voor alle Irakese Christenen iets wat simpelweg niet waar is. Verder identificeren zij ons natie met vreemde identiteiten die niet de onze zijn.

Ons positie in de kwestie van de “veilige haven” is dit: Wij, de drie aartsbisschoppen van de West- Aramese Syrische Orthodoxe kerk van Antiochië, die rond 80.000 aanhangers representeren, verwerpen categorisch de creatie van de zogenaamd “veilige haven” voor de Christenen. De reden hiervoor is: In aanmerking nemend de huidige fragiele situatie in Irak, zal deze “veilige haven” zeker niet op prijs worden gesteld door sommige groepen die tegen de democratie zijn en zouden iedere gelegenheid aangrijpen om meer chaos en anarchie te creëren, daar zij de zogenaamd “veilige haven” als een bedreiging zouden kunnen beschouwen. Bovendien zouden ze dit als een excuses kunnen gebruiken om wreedheden te begaan tegen onze natie, kerken en andere belangrijke gebouwen. Het op deze manier verder fragmentatie van Irak zal alleen maar bijdragen tot meer chaos, anarchie en problemen in het land.

Wat we in Irak nodig hebben is vrede, eenheid, stabiliteit en verdere implementatie van democratisch proces en mensenrechten, en dergelijke “haven” voor christenen zou, naar ons inzicht, geen bijdrage leveren tot de realisatie van deze belangrijke doelen.

Ons wens is dat Irak verenigd dient te blijven zodat alle Irakezen, ongeacht hun etniciteit en religie, met elkaar kunnen leven op de basis van liefde, respect, waardigheid, vrede, broederschaap en wederzijdse begrip. Deze zijn de principes waar wij voor staan!

Bovendien presenteren deze individuen zich met vreemde namen uitgevonden en opgedrongen door buitenstaanders voor politieke en religieuze redenen, die in 16e en 19e eeuw[3] naar het midden-oosten kwamen en ons volk in diverse groepen hebben verdeeld om ons te verzwakken. Vele van deze mensen leven in relatief luxe Westen, dat wil zeggen dat ze ver verwijderd zijn van de mensen die ze claimen te vertegenwoordigen en ze hebben geen idee over de huidige situatie in Irak.

Daarom negeer alstublieft deze individuen die zeker de Aramese natie van Irak niet vertegenwoordigen.

Wat ons betreft, Uwe Excellentie, we willen trouw blijven aan onze voorvaders die allen getuigen van de Aramese oorsprong van ons volk zoals uitgelegd op blz. 5-12 van de Historische Overzicht, en willen niet worden vereenzelvigd met vreemde namen[3] uitgevonden door buitenstaanders die onwetend waren over de Aramese Erfgoed van op z’n minst 3000 jaren (zoals recentelijk vastgelegd in het Multimedia Project de Verborgen Parel). [1] Onze kerkvaders en geleerden blonken één voor één in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en verlichtten de wereld van hun tijd niet alleen met theologische kennis maar ook met reguliere wetenschap. [4]

Diegenen die niet in waardigheid trouw willen blijven aan de wortels van hun voorvaders zullen, naar ons inzicht, niet in staat zijn om volledig te begrijpen en samen te werken met andere naties op basis van liefde, respect, gelijkheid en waardigheid.

Verzoek

Het Aramese volk is vredelievend, leeft volgens de tien geboden, demonstreert respect, waardigheid en liefde naar hun buren toe en respecteert altijd de wetten van de landen waarin zij vertoeven. Ze geven anderen het voorbeeld van liefde en broederschap. In tegenstelling tot andere volkeren hebben ze nooit hun toevlucht gezocht tot de pad van intolerantie, fanatisme en opstanden. In tegendeel, hun motto is altijd geweest: liefhebben en respecteren van je buren als jezelf!

Ten slotte hopen wij dat U onze welgemeende zorgen hebt opgemerkt over de situatie van ons volk in Irak en verzoeken in nederigheid het volgende:

De gezegde, “Onbekend, Onbemind” is zeker van toepassing op de situatie van onze natie, daar velen niet bekend zijn met de Aramese natie van Irak, omdat ze uit de Irakese constitutie zijn uitgesloten.

Daarom, om in staat te zijn hun minimale fundamentele mensenrechten in Irak te verwerven, te bewaren, te onderhouden en de zuivere Aramese erfgoed te promoten en recht te doen aan zowel de historische feiten alsmede aan de getuigenissen van de gerespecteerde geleerden van de kerk van Antiochië, is het van uiterst belang om de inheemse Aramese Christelijke volk op te nemen in de nieuwe Irakese constitutie. Dit zal helpen hen uit de huidige anonimiteit te halen en hen helpen te worden erkend als een belangrijke deel van de nieuwe Irak.

De ontvoering en onthoofding van onze geliefde en vredelievende broeder Priester Paulus Iskandar op 11 oktober 2006 heeft ons natie geschokt en verlamd. Tot onze verbijstering werd op 22 november 2006 de heer Isoh Majeed Hadaya, de voorzitter van de Syrich Onafhankelijke Beweging Assemblee (SIMA) in Irak, op brutale wijze vermoord in Baghdeda. Op 3 Juni 2007 werd onze natie weer geschokt door de moord op de Oost- Aramese Chaldese priester Ragied Aziz Ganie samen met drie diakenen. Dit laat ons zien dat de plegers van deze gruwelijke daden niet bekend zijn met liefde, broederschap en respect. Om deze reden vergeven wij hen en bidden voor hen zodat de Here God Zijn liefde in hun harten mag plaatsen en hun ogen openen om de ware betekenis van liefde te begrijpen.

We zijn van overtuigd dat de grote meerderheid van het Irakese volk vrede, liefde, stabiliteit en respect wil voor iedereen. Daarom geloven we dat de daders niet de visie van de vredelievende Irakese volk vertegenwoordigen, maar eerder zijn beïnvloed door buitenstaanders die geen interesse hebben in een stabiel en welvarend Irak met de mensenrechten waarden en normen.

Aan de andere kant geloven wij dat de uitsluiting van onze natie uit de Irakese constitutie gedeeltelijk kan hebben bijdragen tot deze schokkende gebeurtenissen. De laatste zorgwekkende punt die we onder Uw aandacht willen brengen is dat ons volk wegvlucht uit Irak vanwege onveiligheid, bedreigingen en confiscatie van hun huis en haard door hen die gene belangstelling hebben in een stabiele en welvarend Irak. Op deze manier wordt Irak langzaam maar zeker gezuivered van z’n oorspronkelijke bewoners, die sinds duizenden jaren hebben geleefd in dit deel van de wereld, dat ook bekend raakte als de bakermaat van beschaving.

We bidden dat de Here God Uw wijsheid, kracht en inzicht mag vergroten om Irak door deze moeilijke tijden heen te leiden.

Wij hopen en bidden dat onder Uw leiderschap en dat van Uw collega’s, Irak mag worden tot een lichtbaken van mensenrechten, democratie, welvarendheid, gelijkheid en wederzijdse begrip tussen alle Irakezen en een verlichtende voorbeeld voor het Midden-Oosten.

Hoogachtend,

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeërs van Aram-Naharaim Stichting

Postbus 178

7550 AD

Hengelo(Ov.) ; Nederland

E-mail: info@aramnahrin.org

 

Bevestigd en bekrachtigd door:

 

De drie aartsbisschoppen van de West- Aramese Syrisch orthodoxe Kerk van Antiochië in Irak, die rond 80.000 aanhangers representeren.

 

Mgr. Saverius Jamil Hawa

Metropoliet van Baghdad en Basra Aartsbisdom

Mgr. Gregorius Saliba Shamoun

Metropoliet van Mosul Aartsbisdom en omgeving

Mgr. Timotheos Mousa Al- Shamani

Metropoliet van Mor Matta Aartsbisdom

De Aramese Democratische Organisatie (ArDO)

De heer Gaby Gallo

Voorzitter


Voetnoten:

[1]       Multimedia Project: Verborgen Parel, Deel I, Pagina 58

De Verborgen Parel handelt over drieduizend jaar Aramese geschiedenis, cultuur en religie. http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm

Als U geïnteresseerd bent in een examplaar van de Verborgen Parel, laat ons alstublieft weten, we zouden vereerd zijn U een exmplaar op te sturen.

[2]       Idem [1]; pagina 27

[3]       De Westerse missionarissen en de verdeeldheid binnen het Aramese volk:

http://www.aramnahrin.org/English/Aramean_Spiritual_Genocide.htm

[4]       Pagina 5-12 van de Historische Overzicht. Deze getuigenissen zijn ook online beschikbaar:

http://www.aramnahrin.org/English/Testimonies_Historians.htm

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.