ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Abohotho m´alayo, quhne myaqre, ´amo suryoyo-oromoyo rom iqoro, ahe u ahwotho.

Det är med stor glädje som jag, i egenskap av president för Syriac Unversal Alliance samt å våra syrianska organisationers vägnar, såväl profana som kyrkliga, inviger denna konferens  och hälsar er hjärtligt välkomna. Denna konferens anordnas till ära av och åminnelse av den store syrianskt-arameiske ideologen och teologen, den sedan 50 år bortgångne patriarken Afrem Barsaum.

Låt mig först kort berätta dels om Syriac Universal Alliance samt våra organisationer och dels varför vi tillsammans anordnat denna konferens. Våra syrianska organisationer har från allra första början arbetat för bevarandet och utvecklandet den syrianska arameiska kulturen och vårt historiska arv.

Syriac Universal Alliance grundades 1983 som en paraplyorganisation för syrianska arameiska riksförbund över hela världen. Målet är att försvara och bevaka syrianernas arameernas mänskliga rättigheter liksom våra minoritetsrättigheter där det behövs. Vidare att befrämja och upprätthålla vår historiska arv, vår kultur och vårt språk. Allt detta har skett på olika sätt ; genom diplomati, lobby, tidskrifter såsom Bahro suryoyo, Mardutho och Sushoto. För några år sedan genomförde Syriac Universal Alliance, tillsammans med sina medlemsförbund samt i samarbet med syrianska ortodoxa kyrkan, ett av dem störta projekten om det syrainskt arameiska historiella, kulturell och språkliga arv, nämligen projektet Den dolda pärlan. Det projektet kostade närmare 30 mnkr och den som inte har tagit del av den kan göra det fortfarande. Nu senast har vi kanske det största projektet av alla, nämligen Suryoyo Sat. Den mediala satsningen är på rätt väg och väldigt nödvändig, inte minst för att vara brobyggare mellan syrianerna över hela världen. Men detta är inte tillräcklig för att bevara och utveckla vår kultur och språk samt vårt historiska identitet. Vi måste hitta former att upptäcka våra lärda förfäder, de skatter som varit gömda i flera hundra, måste upp till ytan och göras tillgängliga för vår ungdom och hela världen.

Genom våra förfäder kommer vi att lära känna oss själva och vår identitet.Genom våra förfäder kommer vi att bli medvetna om den stora skatt som de skapade och gav till omvärlden. Genom de kommer våra barn och barnbarn att förbli syrianer arameer och bli stolt över sitt urpsrung och sin kristna tro.

Det är utifrån denna bakgrund som vi, Syriac Universal Alliance, syrianska riksförbundet, syrianska ungdomsförbundet, syrianska ortodoxa kyrkans central styrelse för patriarkaliska ställföreträdarskapet samt syrianska ortodoxa kyrkans ungdomsförbund för patriarkaliska ställföreträdarskapet, gått samma och anordnat denna konferens. En konferens om vår identitet, vår kyrka och vår språk. En konferens om en av dem största lärda inom vår kyrka och folk under dem senaste 700 åren. En konferens om patriarken Afrem Barsaum den I.

Under hela konferensen kommer ni att höra mycket om hans liv och gärningar, varför jag inte avser att berätta något om det. Däremot vill jag ändå kort säga följande. Redan i ung ålder fick Afrem Barsaum kärlek för sin kyrkan och sitt folk. Detta formade honom till den han senare skulle bli : en sann patriot, en äkta kyrkoman. Det var bl.a. på grund av dessa egenskaper som han, sedan han blivit vigd till biskop, fick bli patriarkens sändebud i fredskonferensen i Paris och därefter kommande förhandlingar om syrianernas situation i sydöstra Turkiet i synnerhet och i mellanöstern i allmänhet.

Hans engagemang och okuvliga vilja för sitt folk och kraven för syrianernas mänskliga rättigheter samt deras minoritetsrättigheter ledde till att Turkiet uppfattade honom som fiende och persona non grata, dvs inte välkommen i landet.

Turkiets fientliga hållning mot Afrem Barsaum ledde i sin tur till att han, när han blev patriark, flyttade patriarkatet från Zafaran klostret till Homs 1933.

Patriark Afrem Barsaum ville visa omvärlden vilken stor betydelse och inflytande som det syrianska arameiska folket och dess kultur haft på Väst. Därför reste han världen runt och forskade i syrianska källor. Senare i livet blev patriark Afrem Barsaum mer och mer övertygad om betydelsen av det syrianska arameiska folkets identitet och började forska i det. Ni kommer att höra om hans forskning och vad han kom fram till under konferensen.

Som jag tidigare nämt är ett av huvudsyftena med denna konferens just att uppmärksamma den syrianska arameiska identiteten och göra kunskapen om det lätt tillgänglig för den syrianska ungdomen. Det är också därför som vi, tillsammans med och genom dr. Assad Sauma Assad, tagit fram boken om patriark Afrem Barsaums liv och gärningar på svenska. Boken finns här och ni kan köpa den för 50 kr, vilket är självkostnadspriset. Dock har tryckkostnaderna av boken betalats av Aram Özboyaci och intäkterna av boken går till tryckningen av en av patriark Afrem Barsaum sista och ännu otryckta bok, den om syrianska ortodoxa kyrkans stift och dess historia.

Jag vet att ni med spänning väntar på talarna och ska därför inte låta er vänta genom att hålla en massa tacktal. Tacktalen håller jag därför i slutet av konferensen men vill dock övergripande framför Syriac Universal Alliance och våra syrianska organisationers tack till föreläsarna och alla som kommit från när och fjärran. Tack också till alla arrangörer och inte minst till syrianska ortodoxa kyrkan, Mar Pterus och Paulus, här i Norsborg. Önskar er alla, både idag och imorgon, en trevlig och glädjerik konferens fylld med nya kunskaper och nya insikter om vårt kulturarv, vår kyrka och vår syrianska arameiska identitet. Tawdi.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt