ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


DEN ARAMEISKE GENERALEN  NAAMAN

Legenden om den arameiske generalen Naaman som Gamlatestamentet omger har uppmärksam-mats stort, liksom de övriga berättelserna i GT har den publicerats i flera böcker (Bibliska Berättelser). Denna gudomliga skildring kan vi studera i andra kungaboken, där hela 5:e kapiteln har tillägnats. Händelsen utspelar sig mellan den arameiske generalen Naaman och profeten Elisa. Naaman var general hos den arameiske konungen Bar Hadad III som var konung i Aram/Syrien på 700-talets andra hälft. Naaman hade stort anseende hos sin konung och var högt aktad. Som en tapper stridsman hade han lett de arameiska trupperna till många segrar åt Aram.Trots att Naaman var en mycket framgångsrik och stor krigare var han olycklig, på grund av att han sedan några år led av en sjukdom.

Slavar från Israel

Krigen mellan den arameiska staten Aram/Syrien och Israel uppstod så ofta och trappades upp gång på gång och slaveri vart ett faktum. Vid ett tillfälle när den arameiska armén drog ut på strövtåg mot Israel förde de med sig fångar från Israel. Bland dessa fångar fanns en ung flicka som följde med till Aram. Armén gav henne som slavflicka åt Naamans hustru och tjänade denna. Efter en tid märkte slavflickan att Naaman som var en framgångsrik man var olycklig. Slavflickan sade till Naamans hustru: Ack att min Herre (Naaman) vare hos profeten i Samaria, så skulle denne nog befria honom från hans spetälska!" Då Naamans hustru hörde detta gick hon iväg och berättade för konung Bar Hadad och sade: "Så och så har flickan från Israels land sagt". Konung Bar Hadad blev förstås lycklig över att det fanns någon som kunde bota hans general från sin sjukdom och svarade: "Far dit, så skall jag sända brev till konungen i Israel".

                      Naaman for iväg och tog med sig tio talenter silver, sextusen siklar guld och tio praktfullt broderade högtidsdräkter. I brevet som Naaman överlämnade till konungen i Israel stod det: "Nu, när detta brev kommer dig till handa, må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman, för att du må befria honom från hans spetälska. När Israels konung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: "Är jag då Gud, så jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag skall befria en man från hans spetälska" Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig". När profeten Elisa hörde att Israels konung hade rivit sina kläder, sände han bud till honom och lät säga: "Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så skall han erfara att en profet finns i Israel". Naaman kom då med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till profetens hus. Profeten sände ett bud ut till honom och lät säga: "Gå bort och bada dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött åter bli sig likt, och du skall bli ren".

 General Naaman blir botad

 Naaman blev vred och for sin väg, och sade: "Jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus´ floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag lika gärna bada mig i dem för att bli ren". Så vände han om och for sin väg i vrede, men en av Naamans följeslagare gick fram och talade till honom och sade: "Min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då inte ha gjort det?  Nu säger han bara att du skall bada dig i Jordan: Bada dig, så blir du ren. Då for Naaman iväg och doppade sig i Jordan floden sju gånger, som profeten hade sagt. Hans kött blev åter sig likt, friskt som en ung gosses kött, och han blev ren.

Om Naamans tillfrisknande och härkomst bekräftas frälsaren Jesus; "Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av de botad, däremot syriern Naaman", Luk. 4:27.  Denna bekräftelse av Jesus själv bevisar att benämningen syrier (suryoye) syftar på araméerna (åromåye), vilket Naaman kallas i 2 kung. 5:e kapitelns första rad. Därefter återvände Naaman lyckligt till profeten med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: "Se, nu vet jag att ingen Gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta emot nu en tacksamhetsgåva av din tjänare". Profeten svarade: "Så sant Herren lever, hans vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den".

Naaman blir Gud trogen

Fastän generalen enträget bad profeten ta emot den, ville han inte. Då sade Naaman: "Om du inte vill detta, så låt mig få så mycket jord som ett par hästvagnar kan bära. Ty jag vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Detta må dock Herren förlåta din tjänare: när min herre (konungen) går in i Rimmons tempel för att där böja knä, och han då stöder sig vid min hand, och jag också böjer knä där i Rimmons tempel, må då Herren (Gud) förlåta mig, när jag så böjer knä i Rimmons tempel". Rimmon som Naaman nämner var araméernas främsta avgud på den tiden och dyrkades i tempel i Aram-Damascus. Den omajjadiska moskén i dagens Damascus är byggd på ruinerna av Rimmons tempel. Denna gud som också kallades "Hadad" spelade rollen som åskans-, blixtens-, regnets-, och stormens gud i arameisk mytologi.

Profetens tjänare drabbas av spetsälska

Profeten sade till Naaman: "Far i frid". När generalen Naaman hade lämnat profeten och farit ett stycke väg framåt, tänkte profetens tjänare: "Se, min herre har släppt denne Naaman från Aram, utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom". Så gav sig då profetens tjänare iväg efter Naaman. När Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade: "Allt står väl rätt till"?

Profetens tjänare svarade: "Ja, men min herre har sänt mig och låter säga: "Just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbyggd. Ge dem en talent silver och två högtidsträkter". Generalen svarade: "Var god ta två talenter". Han bad Naaman enträget och knöt så in två talenter silver i två påsar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina följeslagare, och dessa bar det framför honom. Detta gjorde Elisas tjänaren utan att profeten blev tillfrågad.Profeten kunde veta allt och därför förbarmade han sin tjänare och sade: Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt"? Så gick denne ut ifrån honom, vit som snö av spetälska.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |