ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

PERSBERICHT

Turkije nog niet klaar voor EU-toetreding

Den Haag, 4 Oktober – Op zes oktober verschijnt de EU met een rapport waarin de jongste Turkse hervormingen geëvalueerd worden om te zien of Turkije al aan de EU-criteria voldoet. Hoewel men de recente verbeteringen van de Turkse regering met recht prijst, wordt er weinig aandacht geschonken aan de vraag inzake de praktische implementatie van deze wijzigingen, die redelijkerwijs een tijdsproces vergen alvorens men kan overgaan tot een objectief oordeel.

In principe is de Syriac Universal Alliance niet tegen het idee, dat Turkije een volwaardig EU-lidstaat wordt. Integendeel, onder bepaalde omstandigheden juichen wij dit zelfs toe. 

Vooreerst behoort Turkije de Christelijke Genocide aan het begin van de 20e eeuw niet langer te loochenen. Zij dient deze zwarte pagina in haar historie, in de EU-resolutie van 18 juni 1987 reeds als “genocide” geacht, openlijk te erkennen. Bovendien verwachten Arameeërs en Grieken in EU rapporten evenzeer een vermelding in de context van de “Armeense genocide.”

Voorts is het ongerijmd, dat de autochtone Arameeërs officieel nog steeds niet erkend worden en bewijst dit ondermeer hoe weinig er veranderd is inzake het vraagstuk van mensenrechten en minderhedenrechten in het bijzonder. Het is welbekend, dat juist vanwege deze nalatigheid de Arameeërs nimmer enige religieuze, culturele en sociale rechten genoten hebben, talrijke keren gediscrimineerd zijn en hun primaire behoeften blijven simpelweg genegeerd worden.

De meerderheid der Arameeërs is in essentie uit zijn oeroude vaderland gemigreerd wegens vervolgingen en/of verergerde leefomstandigheden. Toen sommigen van hen onlangs nog de wil voor remigratie opbrachten, ondervonden zij diverse moeilijkheden. De voornaamste obstakels zijn het gebrek aan veiligheidsmaatregelen van overheidswege, de presentie van de ‘dorpswachters’ en de slechte socio-economische condities in het Zuidoosten van Turkije.

Waarlijk, tot op heden hebben Westerse landen miljarden dollars in financiële hulp toegekend aan Turkije. Aangezien de Arameeërs en hun erfgoed een integraal deel vormen van Turkije, wat de overheid de onontkoombare plicht geeft om dit oeroude volk te ondersteunen, betreurt de Syriac Universal Alliance het feit dat de Arameeërs nimmer enige substantiële financiële steun ontvangen hebben van Turkije om hun nationaal erfgoed te behoeden voor uitsterven (bijv. middels educatie), zoals dit gevaar heden imminent is. Evenmin heeft de overheid ooit serieus geïnvesteerd in Zuidoost-Turkije – in de oudheid een roemruchte habitat van diverse Aramese prinsdommen en in later tijd een vermaard bolwerk van het Aramese Christendom.  

Wij koesteren weinig hoop, dat na de naderende toetreding van Turkije onze verzoeken ooit nog ingewilligd worden. Daar geduld een schone zaak is, is de aanbeveling van de Syriac Universal Alliance, dat de Turkse ‘proefperiode’ in alle billijkheid verlengd kan worden door de EU voor wederom vijf jaar. Op deze wijze kan de Turkse Republiek plechtig bewijzen of de recente hervormingen enige praktische uitwerkingen hebben en of Turkije er naarstig en oprecht naar streeft om de morele waarden van de Europese gemeenschap te delen.

Voor meer informatie: Johny Messo, messo@home.nl.  

De Syriac Universal Alliance is een wereldwijd overkoepelend orgaan van alle seculiere Aramese federaties en is tevens een internationale Non-gouvernementele Organisatie in Speciale Consultatieve Status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.