ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

  

ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡـܳܐ ܕܐܘܡܬܐ

 

ܡܰܢܘ ܕܡܣܰܟܶܐ ܥܠܳܒܐ                    ܟܕ ܠܐ ܡܙܰܝܢܐ ܠܰܩܪܳܒܐ

ܡܢܘ ܕܣܳܐܡ ܠܟܬܒܐ                     ܕܠܐ ܚܝܒܪܐ ܘܕܠܐ ܚܫܒܐ

ܐܶܢ ܬܫܥܝܬܢ ܡܬܓܠܝܐ                  ܘܥܠܝܗ݁ ܐܳܬܢ ܡܶܬܥܠܝܐ

ܘܡܪܦܝܢܢ ܡܪܥܐ ܣܪܝܐ                   ܕܰܠܛܰܝܝܘܬܐ ܡܚܰܦܝܐ

ܐܶܢ ܬܘܕܝܬܢ ܡܬܗܒܒܐ                   ܘܥܡܗ݁ ܥܕܬܢ ܡܬܠܒܒܐ

ܐܶܢ ܐܘܝܘܬܢ ܡܬܪܗܒܐ                    ܘܓܦܶܢ̱ܬܢ ܒܗ݁ ܡܬܪܛܒܐ

ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܪܳܬܢ                        ܥܠ ܨܠܡܗ݁ ܘܐܳܦ ܨܘܝܳܪܗ݁

ܡܚܰܘܝܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܩܪܳܬܢ                 ܢܚܰܕܬ ܒܐܪܥܐ ܕܘܝܳܪܗ݁

 

ܠܐ ܢܶܦܪܘܫ ܡܥܪܒ ܡܕܢܚ                ܥܕ ܠܫܢܢ ܡܬܬܰܓܢܚ

ܒܥܠܥܠܐ ܬܘ ܕܢܙܰܝܚ                     ܠܝܪܬܘܬܢ، ܠܐ ܢܬܬܰܠܚ

ܗܳܢ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ                       ܐܶܢܗܘ ܕܠܝܬܘܗ̱ܝ̱ ܗܘܐ ܦܪܝܫܐ

ܠܐ ܡܬܢܚܡ ܗܘܐ ܝܘܡܢ                   ܘܠܐ ܡܦܠܗܶܕ ܗܘܐ ܠܕܰܓܪ̈ܝܡܳܢ

ܠܡܘܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܗ ܛܡܝܫܐ             ܒܣܦܪ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܚܒܝܫܐ

ܟܕ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܳܪܟܐ ܘܬܰܡܢ                   ܒܠܫܢܢ ܪܝܫܐ ܡܪ̈ܝܡܢ

ܡܘܢ ܛܳܥܝܘܬܐ ܐܳܚܕܳܐ ܠܢ                   ܕܒܥܶܠܕܪܐ ܡܥܰܬܪܝܢܢ

ܢܬܥܝܪ؛ ܢܚܙܶܐ ܘܢܬܒܰܝܰܢ                  ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܓܢܰܒܬܰܢ

 

ܐܶܢ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܕܡܐ ܡܳܐܶܬ                ܘܐܳܦ ܐܘܡܬܐ ܕܠܐ ܠܫܢܗ݁

ܘܠܫܢܐ ܠܚܘܕ ܠܐ ܡܳܐܶܬ                   ܐܘܡܬܐ ܡܩܰܕܡܐ ܠܠܫܢܗ݁

 

ܝܘܣܦ ܒܪ ܓܘܪܓܝ ܣܰܘܟ ܐܘܪܗܝܐ ܠܒܢܢ

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.